Gençtur

Interrail Çek Cumhuriyeti Pass

Ad, SoyadDoğum Tarihi:
Bilet Tipi Fiyat (1. Mevki) ?  
1 Ay İçinde 3 Gün (Flexi) ? 1134.10 TL (€ 62.00)
1 Ay İçinde 4 Gün (Flexi) ? 1445.00 TL (€ 79.00)
1 Ay İçinde 5 Gün (Flexi) ? 1737.70 TL (€ 95.00)
1 Ay İçinde 6 Gün (Flexi) ? 2030.40 TL (€ 111.00)
1 Ay İçinde 8 Gün (Flexi) ? 2579.10 TL (€ 141.00)
Bilet Tipi Fiyat (2. Mevki) ?  
1 Ay İçinde 3 Gün (Flexi) ? 932.90 TL (€ 51.00)
1 Ay İçinde 4 Gün (Flexi) ? 1170.70 TL (€ 64.00)
1 Ay İçinde 5 Gün (Flexi) ? 1408.50 TL (€ 77.00)
1 Ay İçinde 6 Gün (Flexi) ? 1646.20 TL (€ 90.00)
1 Ay İçinde 8 Gün (Flexi) ? 2085.20 TL (€ 114.00)
Bilet Tipi Fiyat (1. Mevki) ?  
1 Ay İçinde 3 Gün (Flexi) ? 1426.80 TL (€ 78.00)
1 Ay İçinde 4 Gün (Flexi) ? 1810.90 TL (€ 99.00)
1 Ay İçinde 5 Gün (Flexi) ? 2176.70 TL (€ 119.00)
1 Ay İçinde 6 Gün (Flexi) ? 2542.50 TL (€ 139.00)
1 Ay İçinde 8 Gün (Flexi) ? 3219.30 TL (€ 176.00)
Bilet Tipi Fiyat (2. Mevki) ?  
1 Ay İçinde 3 Gün (Flexi) ? 1079.20 TL (€ 59.00)
1 Ay İçinde 4 Gün (Flexi) ? 1353.60 TL (€ 74.00)
1 Ay İçinde 5 Gün (Flexi) ? 1628.00 TL (€ 89.00)
1 Ay İçinde 6 Gün (Flexi) ? 1902.30 TL (€ 104.00)
1 Ay İçinde 8 Gün (Flexi) ? 2414.50 TL (€ 132.00)
Bilet Tipi Fiyat (1. Mevki) ? Çocuk 0-11 yaş  
1 Ay İçinde 3 Gün (Flexi) ? 1426.80 TL (€ 78.00) Ücretsiz
1 Ay İçinde 4 Gün (Flexi) ? 1810.90 TL (€ 99.00) Ücretsiz
1 Ay İçinde 5 Gün (Flexi) ? 2176.70 TL (€ 119.00) Ücretsiz
1 Ay İçinde 6 Gün (Flexi) ? 2542.50 TL (€ 139.00) Ücretsiz
1 Ay İçinde 8 Gün (Flexi) ? 3219.30 TL (€ 176.00) Ücretsiz
Bilet Tipi Fiyat (2. Mevki) ? Çocuk 0-11 yaş  
1 Ay İçinde 3 Gün (Flexi) ? 1079.20 TL (€ 59.00) Ücretsiz
1 Ay İçinde 4 Gün (Flexi) ? 1353.60 TL (€ 74.00) Ücretsiz
1 Ay İçinde 5 Gün (Flexi) ? 1628.00 TL (€ 89.00) Ücretsiz
1 Ay İçinde 6 Gün (Flexi) ? 1902.30 TL (€ 104.00) Ücretsiz
1 Ay İçinde 8 Gün (Flexi) ? 2414.50 TL (€ 132.00) Ücretsiz

BİLGİ